FY17 Spring BMG Research/Journal Club Schedule

Jan-17
Magda Cichewicz/Mouadh Benamar 10
Mayo 17
Paschal 24
Purow 31
February
Katie Owsiany/Brian McKenna 7
Faculty recruitment 14
Faculty recruitment 21
Faculty recruitment 28
March
Liz Hoffman/Daniel Hess 7
Faculty recruitment 14
Faculty recruitment 21
Rebeka Eki/Stephen Shang 28
April
Ratan 4
Faculty recruitment 11
Anant Shah/Bruno Karia 18
Rich 25
May
Bhatnagar 2
BMG Symposium 9
Faculty recruitment 16
Smith 23
Zheng, Weili/Liu, Limin 30
Jun
Stukenberg 6
Su, Zhangli/Yang, Jiekun 13
Wang 20
Kumar, Pankaj/Li, Mingguang 27
July
Wotton 11
Kiran, Shashi/ Kuscu, Cem 18
Civelek, Mete 25
Aug
Shivange, Gururaj/ Szlachta, Karol 1
Shin, Jun-Bum 8
Saha, Shekhar/ Weng, Fengbin

Shibata, Yoshiyuki/Janczyk, Pawel

15

22